Przedmiot i zakres działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Instytutu Sieci jest:

  1. realizacja projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o Sieci;
  2. komercjalizacja;
  3. współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz komercjalizacji.

Do zakresu działania Instytutu należy m.in.: 

a) prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych w zakresie: chemii i technologii materiałów wysokoenergetycznych, w tym materiałów wybuchowych, paliw rakietowych, środków pirotechnicznych i strzałowych (PKD 72.19.Z) oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym (PKD 72.19.Z),

b) prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych w zakresie: chemii i technologii substancji biologicznie aktywnych oraz opartych na nich środkach ochrony roślin, farmaceutyków, środków do higieny sanitarnej i produktów leczniczych weterynaryjnych oraz produktów biobójczych (PKD 72.19.Z i PKD 72.11.Z),

c) prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych w zakresie: chemii i technologii środków pomocniczych (chemikaliów specjalnych) dla różnych dziedzin przemysłu oraz produktów i półproduktów chemicznych organicznych dla potrzeb lekkiej syntezy organicznej (PKD 72.19.Z),

d) prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych w zakresie: toksykologii, ekotoksykologii, analizy chemicznej i badania właściwości fizykochemicznych substancji i wyrobów chemicznych, mając na celu określenie ich stopnia zagrożenia dla człowieka, środowiska i otoczenia (PKD 72.19.Z)

e) prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych w zakresie: ochrony środowiska, w tym prac dotyczących identyfikowania, metod zmniejszania i likwidacji zagrożeń powstających przy produkcji chemicznej i pokrewnej oraz obrocie i stosowaniu wyrobów (PKD 72.19.Z i PKD 72.11.Z), jak również zagrożeń wywoływanych występowaniem elektryczności statycznej oraz metod ochrony antyelektrostatycznej (PKD 72.19.Z)

f) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych (PKD 58.14.Z i 85.59.B) oraz prowadzenie działalności wydawniczej Instytutu (PKD 58.14.Z)

g) wykonywanie badań i analiz oraz opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych (PKD 71.20.B i 74.90.Z). Instytut pełni w imieniu organów administracji państwowej funkcję upoważnionego organu w zakresie badań i klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych oraz materiałów, w tym także niebezpiecznych, jak też oceny zagrożeń występujących w procesach technologicznych (PKD 74.90.Z). Prowadzi działalność normalizacyjną, certyfikacyjną i aprobacyjną (PKD 71.12.Z)

h) Instytut prowadzi seminaria, szkolenia i kursy dokształcające (PKD 85.59.B).

Na podstawie Statutu zatwierdzonego przez Prezesa Centrum Łukasiewicz dnia 28.08.2019


Informacje

Opublikował: Administrator: Michał Gańko
Data publikacji: 2010-08-16 
Data modyfikacji: 2021-01-05